ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ និង HDD

cof

នៅពេលនិយាយអំពីកំណាត់ខួងដ៏រឹងមាំ និងអាចទុកចិត្តបាន TDS ផលិតបំពង់ខួង HDD (Horizontal Directional Drilling) ដែលមានគុណភាពខ្ពស់ និងឧបករណ៍។ផលិតផលខួងទិសផ្ដេកដែលមានគុណភាពខ្ពស់របស់យើងយកឈ្នះលើគម្រោងដែលត្រូវការបំផុត។ចាប់ពីការជីករូងក្រោមផ្លូវរហូតដល់ការខួងក្រោមតំបន់ដែលមានការកកស្ទះខ្លាំង ក៏ដូចជាតំបន់រសើបបរិស្ថាន យើងផ្តល់សេវាកម្មខួងខួងទិសផ្តេកតូចដល់ពាក់កណ្តាលទំហំធំទាំងអស់។ជាពិសេស យើងផលិត និងផ្គត់ផ្គង់កំណាត់ខួង និងបំពង់ដែលត្រូវគ្នាសម្រាប់ HDD ខាងក្រោម។